Statut firmy POTRAFISH Aleksandra Duda  z/s siedzibą w Katowicach zwanej dalej Firmą.

Podstawa prawna
§ 1
·       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.).
·       Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku, Nr 137, poz. 1304)
·       Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz.U. 2019 poz. 1653) – wejście w życie 1.09.2019 r. Na podstawie art. 70d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
·       Niniejszy Statut

Nazwa, organ założycielski i prowadzący oraz siedziba Firmy
§ 2
·       Firma nosi nazwę: POTRAFISH Aleksandra Duda
·       Jednostką prowadzącą Firmę jest właściciel – Aleksandra Duda, prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG
NIP: 6342314791, REGON: 382274603.
·       Główna siedziba Firmy jest przy ul. T. Kościuszki 169, w Katowicach.
·       Firma POTRAFISH Aleksandra Duda działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
·       Na terenie swojej działalności Firma może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

Cel, zadania i formy realizacji
§ 3
Celem Firmy jest zapewnienie nauczycielom, dyrektorom szkół i przedszkoli, uczniom oraz firmom i instytucjom oraz osobom dorosłym kompleksowych usług szkoleniowych realizowanych przez trenerów i ekspertów – praktyków. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach popartych praktyką i literaturą fachową.
§ 4
Wyżej wymieniona Firma spełnia następujące zadania:
·      Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.
·      Organizacja nauczania w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w niżej wymienionych dziedzinach i obszarach oraz na różnych poziomach.
·      Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia – rozwijania i doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli.
·      Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry trenerskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe.
·      Dbanie o ustawiczny rozwój kadry trenerskiej poprzez organizowanie cyklicznych superwizji rozwojowych dla trenerów.
·      Wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
·      Budowanie materiałów i zakresów merytorycznych w oparciu o bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz dostosowanych do dzisiejszych wymagań rynku.
§ 5
Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów szkól i przedszkoli, uczniów oraz pracowników firm. Główne zakresy:
·  Umiejętności i kompetencje społeczne nauczyciela
·  Prawo w kontekście pracy nauczyciela.
·  Zarządzanie zasobami ludzkimi, również kontekście pracy nauczyciela.
·  Nowoczesne nurty w edukacji: Neurodydaktyka, Psychologia Pozytywna, Pozytywna Dyscyplina, Dialog Motywujący, Points Of You, Porozumienie bez Przemocy, educoaching, praca z ciałem, terapia motywująca, mnemotechniki i inne efektywne metody nauki , innowacje muzyczne, metoda dramy w pracy z dziećmi i młodzieżą, wykorzystanie form literackich w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, trening meta-poznawczy i psychoedukacja, wielozmysłowe poznawanie świata – wykorzystanie elementów integracji sensorycznej.
·  Negocjacje w pracy nauczyciela.
·  Przywództwo.
·  Umiejętności osobiste.
·  Współpraca z rodzicem.
·  Zarządzanie zespołem w klasie.
·  Umiejętności interpersonalne.
·  Inteligencja emocjonalna i ochrona przed stresem.
·  Przywództwo i kompetencje nauczyciela.

Kierownictwo Firmy
§ 7
Placówką kieruje Właściciel Firmy.
Do zadań Właściciela Firmy należy w szczególności:
·      organizowanie pracy Firmy i pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
·      określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
·      prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń;
·      zatwierdzanie programów szkoleń;
·      nadzór nad procesem rekrutacji uczestników;
·      angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;
·      wyposażenie dydaktyczne Firmy;
·      dbałość o pozytywny wizerunek Firmy jako organizatora wysokiej jakości szkoleń

Finanse Firmy
§ 8
Prowadzenie rozliczeń finansowych Firmy należy do obowiązków Właściciela Firmy lub powołanych przez niego osób – Głównego Księgowego Firmy.

Prawa i obowiązki pracowników
§ 9
·       Prawa i obowiązki pracowników Firmy określają zawierane odrębnie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, Regulamin Firmy oraz przyjmowany przez poszczególnych pracowników zakres obowiązków.
·       Pracownicy mają obowiązek poddawania się okresowym ocenom przez uczestników szkoleń i przez Właściciela Firmy. Negatywne wyniki w/w ocen mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę.

Prawa i obowiązki uczestników szkoleń
§ 10
·  Uczestnicy są zobowiązani i mają prawo do poszanowania godności osobistej, bez względu na osiągane wyniki w szkoleniu.
·  Uczestnicy mają prawo i są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na zajęciach.
·  Uczestnicy mają prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy.
·  Uczestnicy mają prawo do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia, warsztatu lub treningu oraz uzyskania materiałów szkoleniowych wysyłanych drogą elektroniczną na adres e-mialowy placówki zamawiającej szkolenie.
·  Uczestnicy mają prawo do zgłaszania swoich skarg, uwag i wniosków do biura Firmy.

Postępowanie reklamacyjne
§ 11
·      Uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do przebiegu i realizacji szkolenia.
·      Reklamację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Placówki lub przesłać pocztą na adres siedziby w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
·      Właściciel firmy rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby i poinformuje Uczestnika o jej wyniku w formie pisemnej.

Źródła finansowania Firmy
§ 12
·  Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez Właściciela firmy POTRAFISH Aleksandra Duda z innymi podmiotami oraz zamówień składanych przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.
·  Wpłaty od Uczestników szkoleń.
·  Inne środki pozyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany w statucie
§ 13
Do zmian niniejszego statutu uprawniony jest właściciel Firmy.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 14
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez organ założycielski i prowadzący Firmę.
Statut zatwierdzono i przyjęto w dniu 20 listopada 2019r.